Verksamhetsidé för förskolorna

Glada barn tittar in i kameran Foto: Mostphotos

Att våra förskolor utgår från Reggio Emilias pedagogiska filosofi innebär att det finns några områden som genomsyrar alla vårt arbete. Det handlar om att vi använder många olika verktyg, eller språk, för barnens inlärning, att vi arbetar med gemensamma projekt, dokumenterar barnens lärandeprocess samt använder den fysiska miljön som en viktig del i pedagogiken.

Följande områden utgör grunden i vår pedagogik

Ett barn har hundra språk

Filosofin utgår från att barn tar till sig information på olika sätt, att de har hundra olika språk. I våra förskolor har barnen därför rätt att prova många olika uttrycksformer och uttrycksmedel. Det är ett estetiskt synsätt på lärandet som ger barnen möjlighet att använda alla sina sinnen i sitt utforskande av omvärlden. Det handlar om sång, dans och musik, målning och teckning samt läsning. Barnen får också ägna sig åt matematiska utmaningar och annan problemlösning samt arbeta med konstruktioner utifrån olika sorters material. Det digitala spelar en viktig roll i vardagen.

Gemensamma projekt driver utveckling

Våra förskolor arbetar med gemensamma projekt och processer för att utveckla den pedagogiska verksamheten för barnen. Förskolorna har under några år arbetat med projektet "Bygga drömvär(l)den" som har handlat om barns utforskande av sin omvärld utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Nästa stora projekt heter "Vär(l)den av möten" och det handlar bland annat om kost och hälsa, natur och balansen mellan stillhet och rörelse.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogerna använder pedagogisk dokumentation för att observera, dokumentera och reflektera över barnens utforskande av världen. Pedagogerna är medforskande tillsammans med barnen. Barnen får därmed vara delaktiga i och ha inflytande över sin egen läroprocess.

Miljön är den tredje pedagogen

Inom Reggio Emilias filosofi säger man att ”miljön är den tredje pedagogen”. Det innebär att rum, material, uppgifter och organisation av tid arrangeras så att den stödjer de värden man arbetar för och det lärande man strävar efter. Mycket av det material vi använder kommer från återbruks- och utbildningscentret KreMiMa som är ett samarbete mellan de kommunala förskolorna och det lokala näringslivet.

Allt detta och ännu mer ska barnen uppleva under sin tid i Haninges kommunala förskolor.

Senast uppdaterad: 25 maj 2018